https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Regulamin zwiedzania
 • Godziny otwarcia
 • Cennik wstępu
 • Lekcje, warsztaty
 • Regulamin zwiedzania
 • Regulamin zwiedzania

   

  Regulamin Zwiedzania Muzeum im. o. E. Drobnego w Rybniku

  Zarządzenie nr 13/24 Dyrektora Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku

   

  1.  Zwiedzanie Muzeum jest możliwe jedynie pod opieką pracownika merytorycznego Muzeum lub opiekuna ekspozycji muzealnych.
  2. Osoba przebywająca na terenie Muzeum powinna posiadać aktualny bilet wstępu.
  3. Osoby znajdujące się w budynku Muzeum powinny bezwzględnie podporządkować się poleceniom pracowników Muzeum i służby ochrony.
  4. Odpłatność za usługi muzealne została ujęta w załączniku nr 1 do Regulaminu Zwiedzania.
  5. Wstęp ulgowy do Muzeum przysługuje (za okazaniem stosownych dokumentów):
   a) uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, średnich, szkół wyższych, licencjackich,
   b) emerytom i rencistom,
   c) posiadaczom kart „EURO<26”;.
  6. Wstęp bezpłatny do Muzeum - zwiedzanie - przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:
   a) osobom odznaczonym „Orderem Orła Białego” lub „Orderem Zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, „Zasłużony Działacz Kultury”, „Za opiekę nad zabytkami”,
   b) posiadaczom Karty Polaka
   c) pracownikom muzeów w kraju i za granicą,
   d) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów /ICOM/ i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków /ICOMOS/,
   e) członkom Stowarzyszenia Muzealników Polskich
   f) dzieciom do lat siedmiu,
   g) osobom niepełnosprawnym fizycznie lub umysłowo i ich opiekunom,
   h) pensjonariuszom domów pomocy społecznej i ich opiekunom,
   i) nauczycielom będącym opiekunami grupy zwiedzającej Muzeum,
   j) beneficjentom programu „Duża Rodzina”,
   l) osobom, które ukończyły 75 rok życia,
  7. W niedziele na wystawy wstęp bezpłatny  .
  8. Posiadaczom Rybnickiej Karty Mieszkańca - Rybka przysługuje 20% zniżki na zakup biletu wstępu.
  9. Bilet grupowy przysługuje grupom zorganizowanym liczącym, co najmniej 10 osób. Grupa nie może liczyć
   więcej niż 25 osób.
  10. Opiekun wycieczki odpowiedzialny jest za zachowanie i dyscyplinę swoich podopiecznych.
  11. Zezwala się na fotografowanie oraz filmowanie, bez użycia lamp błyskowych, na salach wystawowych, z  zachowaniem bezpieczeństwa zwiedzających i eksponatów.
  12. Zwiedzający zobowiązani są do pozostawienia w szatni okryć wierzchnich oraz bagażu podręcznego.
  13. Na terenie Muzeum zabrania się:
   - jedzenia i picia,
   - wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów,
   - palenia tytoniu, używania telefonów komórkowych,
   - zwiedzania po spożyciu alkoholu lub narkotyków,
   - dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz,
   - wprowadzania i wnoszenia zwierząt (za wyjątkiem psa przewodnika),
   - hałaśliwego zachowania się i biegania.
  14. W trakcie zwiedzania Muzeum należy stosować się do poleceń pracowników Muzeum oraz służby ochrony.
  15. Godziny udostępniania wystaw dla zwiedzających:
   a) wtorek – piątek, 9.00 – 16.00,
   b) sobota – niedziela i dni wolne od pracy: 10.00 – 16.00.
  16. Udostępnianie wystaw, o których mowa w pkt. 13. odbywa się o pełnych godzinach zegarowych, z tym że ostatnie wejście na ekspozycję następuje 60 minut przed zakończeniem udostępniania ekspozycji.
  17. W przypadku zwiedzania grupowego należy bezwzględnie umówić termin zwiedzania grupy, najpóźniej 3 dni przed terminem zwiedzania. Muzeum ma prawo odmówić obsługi grupy niezgłoszonej.
  https://www.traditionrolex.com/15