https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku

Muzeum im. o. Emila Drobnego  w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum im. o. Emila Drobnego  w Rybniku: www.muzeum.rybnik.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak opisów alternatywnych części plików graficznych;
 • część filmów zamieszczonych w serwisie nie posiada napisów (lub innych wymaganych elementów)

Wyłączenia

 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r. (art. 3.2.2 Ustawy);
 • wizerunki obiektów muzealnych (art. 3.2.7 Ustawy)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sławomir Studnik.
 • E-mail: bip@muzeum.rybnik.pl
 • Telefon: 32 43 27 460

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku
 • Adres: Rynek 18
  44-200 Rybnik
 • E-mail: muzeum@muzeum.rybnik.pl
 • Telefon: 32 43 27 460

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku, Rybnik, Rynek 18 jest częściowo dostępna dla osób z niepełnosprawnością.

Otoczenie Muzeum

Rynek posiada nawierzchnię brukowaną. 


Wejście do budynku

Wejście posiada trzy stopnie oraz podjazd.  Drzwi wejściowe wyposażonne są w samozamykacz.


Budynek

W obiekcie jest winda, umożliwia dostęp do ekspozycji czasowych i wystawy stałej "Rybnik nasze miasto". Między poszczególnymi salami nie ma progów i nierówności.
Niedostępne dla osób poruszających się na wózkach są ekspozycje stałe "Wyrobisko górnicze" i "Cechy rzemieślnicze w miastach Górnego Śląska  do roku 1945 r." oraz pomieszczenia administracyjne i biurowe.

Na parterze znajduje się toaleta przstosowana dla osób niepełnosprawnych z miejscem dla przewijania niemowlat.

Muzeum  nie dysponuje miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dla osób głuchych i słabosłyszących

Muzeum nie posiada udogodnień dla osób głuchych i słabosłyszących.

Możliwe jest, po wcześniejszym uzgodnieniu, oprowadzanie z pomocą tłumacza j.migowego.

Wstęp z psem asystującym
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

https://www.traditionrolex.com/15