https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku •  RODO

RODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAWACH W ZWIĄZKU Z TYM PRZETWARZANIEM

Kto przetwarza Państwa dane osobowe?

Administratorem danych osobowych jest Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku (dalej Muzeum), ul. Rynek 18, 44-200 Rybnik.

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przede wszystkim dlatego, aby mogli Państwo skorzystać ze zbiorów i atrakcji Muzeum, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

W przypadku, kiedy zechcą Państwo także otrzymać fakturę VAT, Muzeum musi ją wystawić w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie i potrzebować będzie dodatkowych informacji, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Państwa wizerunek, a także wiele innych cech, przetwarzanych jest z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego. Dane te przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Muzeum oraz ochrony mienia. Pozwalają na to przepisy ustawy o samorządzie gminnym i jest to zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz e) RODO. Monitoring wizyjny obejmuje części wspólne obiektów Muzeum, a w przypadku Edukatorium Juliusz – także otoczenie.

Państwa dane osobowe są przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości, ochroną przed nadużyciami i atakami. Pozwala na to art. 6 ust. 1 lit. c) oraz f) RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe – ich brak uniemożliwi Państwu skorzystanie ze zbiorów i atrakcji Muzeum.

Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu procesowi prowadzącemu do wnioskowania o posiadaniu przez kogoś z Państwa określonych cech.

Niezależnie od przesłanki przetwarzania danych osobowych, Muzeum zobowiązane jest do ochrony Państwa prywatności i zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem przez Muzeum danych osobowych?

Zgodnie z przepisami i zasadami etyki obowiązującymi w Muzeum możecie Państwo:

  • wiedzieć, jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy, np. poprzez otrzymanie ich kopii, jednak prawo dostępu do nagrań obrazu z monitoringu wizyjnego nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób w rozumieniu przepisów RODO. Muzeum nie posiada i nie używa oprogramowania służącego do anonimizacji wizerunku osób znajdujących się na nagraniach obrazu,
  • poprawiać dane, gdyby znaleźli Państwo w nich błędy,
  • przenieść dane tam, gdzie będziecie Państwo chcieli, o ile będzie to prawnie dopuszczalne i technicznie możliwe,
  • ograniczyć przetwarzanie danych lub nawet żądać ich usunięcia, w uzasadnionych przepisami prawa przypadkach.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez Muzeum danych osobowych narusza Państwa prawa – powiedzcie nam o tym. Staramy się reagować na Państwa uwagi i sugestie, wyjaśniać Państwa wątpliwości. Ponadto przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu mogą zostać udostępnione Państwa dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe? Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Z kolei nagrania obrazu z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia nagrania, chyba że stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Muzeum powzięło wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wtedy przechowywane są do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

W jaki sposób można uzyskać informacje na temat Państwa danych osobowych?

Kontaktując się z administratorem danych osobowych lub bezpośrednio z inspektorem ochrony danych listownie, pod adresem: Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku, ul. Rynek 18, 44-200 Rybnik lub pocztą elektroniczną, na adres: inspektorochronydanychosobowych@muzeum.rybnik.pl.

https://www.traditionrolex.com/15